EU servers:
ns1.eu.dnscloud.pw
ns2.eu.dnscloud.pw

USA servers:
ns1.us.dnscloud.pw
ns2.us.dnscloud.pw